skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad har vatten som ett av sina profilområden och är beläget i det internationellt uppmärksammade biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Högskolan har nyligen anslutit sig till Klimatramverket som är ett initiativ där svenska lärosäten åtar sig att arbeta strategiskt och målinriktat för att minska sin klimatpåverkan och på olika sätt bidra till att 1,5-gradersmålet år 2030 kan nås.

Högskolan Kristianstad integrerar hållbarhetsfrågor i många av sina utbildningar, medan utbildning och forskning mer direkt relaterat till klimat och vatten är huvudsakligen knutet till Fakulteten för Naturvetenskap. Bland annat bedrivs forskning om bakterier i vattensystem, och klimatförändringens påverkan på marina mikroorganismer. Annan forskning studerar påverkan av näringsämnen i sjöar, brunifieringen av Helge å, rening av mikroplaster med hjälp av våtmarker, och vattenhantering i jordbruket. Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH) har under lång tid samarbetat med biosfärverksamheten vid Kristianstads Vattenrike som är en del av Kristianstads kommun. På Miljökemiskt Laboratorium (MoLab), beläget i lokaler på Krinova Incubator & Science Park, bedrivs forskning kring organiska mikroföroreningar i vatten (läkemedel, hormoner, PFAS och pesticider), och utveckling av metoder för att avlägsna dessa från bland annat reningsverk.

Hemsida: www.hkr.se