skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun har 85 000 invånare varav ungefär hälften bor i staden Kristianstad. Kommunen är lågt belägen och stora delar av staden ligger under havsnivån. Vatten är både en tillgång och en utmaning för kommunen: närheten till vatten och dess rika naturvärden både längs Helge å och längs kusten utgör attraktiva områden för boende, turism och rekreation. Kristianstads Vattenrike utsågs år 2005 som ett biosfärsområde av FN-organet UNESCO. Samtidigt utgör klimatförändringarna med stigande havsnivåer att kommunen måste planera för och förebygga risker med översvämning och erosion.

I kommunen bedrivs ett strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan. Samverkan med näringsliv, organisationer, föreningar och privatpersoner är en förutsättning för en hållbar omställning. Kristianstads kommuns vision för klimatanpassning innebär att kommunen ska utvecklas så att de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna för människa, natur och ekonomi hanteras och möjligheter tas tillvara.

Hemsida: www.kristianstad.se