skapar möten mellan hållbarhet och affärsnytta

Kristianstad Österlen Airport

Kristianstad Österlen Airport strävar efter att ta ansvar för den påverkan på miljö och klimat som sker genom verksamheten och har precis inlett en satsning på ett mer långtgående miljöengagemang.

Flygets andel av påverkan på klimatet är fortfarande inte helt säker, men enligt FN:s klimatpanel (IPCC) står flyget globalt sett för ungefär fyra procent av utsläppen av växthusgaser. Det är fortfarande betydligt mindre än utsläppen från vägtransporter och köttproduktion. Eftersom flyget är en växande bransch och både människor och företag tenderar att bli globaliserade i allt högre grad, beräknas denna andel öka. Därför är det viktigt att redan nu göra åtgärder för att minska de totala utsläppen från flygbranschen.

För att minska utsläppen från flyget pågår ett intensivt arbete, både i Sverige, inom EU och på global nivå. Industrin utvecklar nya mer bränslesnåla motorer, skapar miljöeffektivare luftrum och flygvägar och försöker ta fram biobränslen för flyget. På internationell nivå ligger fokus på att arbeta fram marknadsbaserade styrmedel för flyget, så som klimatkompensation och andra ekonomiska incitament.

Flygets klimatpåverkan sker inte enbart i luften, utan även flygplatserna har genom sin verksamhet effekter på klimat och på andra miljöaspekter. Kristianstad Österlen Airport är kommunägd och ska därför följa kommunernas miljömål. Flygplatsen har därför redan ett utvecklat miljöarbete gällande avfallshantering, kemikaliehantering och läckage från start och landningsbanan.

Utöver detta har flygplatsen genomfört åtgärder för energieffektivisering och under de senaste fem åren har elförbrukningen minskat med 17 procent från 1,8 miljoner kWh till 1,5 miljoner kWh per år. Energieffektiviseringarna har skett delvis genom smartare belysning, där områden som inte befolkas släcks ned automatiskt. Dessutom har en mer effektiv värmeanläggning installerats, liksom ett nytt kylsystem, ett så kallat frikylesystem.

Andra åtgärder som har genomförts är en satsning på samåkning till och från flygplatsen, samt val av friktionsdäck istället för dubbdäck för att minska utsläppen av partiklar.

Utöver detta vill Kristianstad Österlen Airport att resenärerna ska ges möjlighet att åka kommunalt till flygplasten för att därigenom minska klimatrelaterade utsläpp. Det finns möjligheter att åka flygbuss från Kristianstad, och dessutom trafikerar Skånetrafiken flygplatsen med buss från Simrishamn, Tomelilla och Kristianstad.

Från 2018 är flygplatsens verksamhet till 95% helt fossilfri!

Hemsida: www.kidairport.com